Month

listopad 2022
Zarząd spółki pod firmą REVITA PROPERTIES 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraziła zgodę na przedterminowy wykup całości Obligacji Serii B na żądanie własne zgodnie z procedurą określoną w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji tj. na wykup 1185 (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć) sztuk wyemitowanych Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1000,00 (słownie:...
Read More