KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU OBLIGACJI

Zarząd spółki pod firmą REVITA PROPERTIES 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraziła zgodę na przedterminowy wykup całości Obligacji Serii B na żądanie własne zgodnie z procedurą określoną w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji tj. na wykup 1185 (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć) sztuk wyemitowanych Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN.

Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji (1.185.000,00 PLN) oraz kupon za 8 okres odsetkowy w wysokości 13,77 PLN na jedną Obligację.

Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 28.11.2022 r.

Dniem wcześniejszego wykupu Obligacji serii B będzie dzień 06.12.2022 r.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Zarząd Revita Properties 1 sp. z o.o.